Dnes je: Štvrtok 25. apríla 2024, meniny má Marek, zajtra bude mať meniny Jaroslava.

Členovia:

Alžbeta Kostolná, kostolna95@szm.sk, 0918374994
Anna Škubová
Dominika Ľudviková
Laura Rybárová
Matej Hudák


ŠTATÚT ŠTUDENTSKEJ RADY

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. Študentská rada sa zriaďuje pri Gymnáziu A.Škrábika v Rajci, Nám.A.Škrábika č. 5, podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Sídlo študentskej rady je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok 2
Poslanie študentskej rady

 1. Študentská rada reprezentuje študentov gymnázia a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Článok 3
Činnosť študentskej rady

 1. Študentská rada
  1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
  2. sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  3. zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje študentov aj navonok,
  4. volí a odvoláva zástupcu študentov do rady školy.

Článok 4
Zloženie študentskej rady

 1. Študentská rada má 7 členov
 2. Členmi študentskej rady sú:
  • 7 zvolení zástupcovia študentov z každej gymnaziálnej triedy

Článok 5
Spôsob voľby členov študentskej rady

 1. Členov študentskej rady volia spomedzi seba študenti gymnázia
 2. Voľba volených členov študentskej rady sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do študentskej rady sa môžu uskutočniť ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.
 3. Členovia študentskej rady sú volení na štvorročné funkčné obdobie.Členom študentskej rady môže byť iba fyzická osoba.
 4. Členstvo v študentskej rade zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. písomným vzdaním sa členstva,
  3. ak niektorý člen prestane byť študentom školy,
  4. odvolaním člena študentskej rady,
  5. smrťou člena, alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Článok 6
Pravidlá rokovania študentskej rady

 1. Na čele študentskej rady je predseda, ktorý je zároveň zástupca študentov v rade školy.
 2. Podpredseda študentskej rady zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a na základe jeho potvrdenia. Podpredsedu volí študentská rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov študentskej rady.
 3. Študentská rada odvolá predsedu študentskej rady ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada,
  3. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  4. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom študentskej rady.
 4. Študentská rada je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 5. Na platné uznesenie študentskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentskej rady. Na platné uznesenie študentskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu študentov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov študentskej rady.
 6. Študentská rada sa schádza podľa potreby, ale najmenej štyrikrát ročne.
 7. Nový člen študentskej rady musí byť zvolený najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo po zániku členstva člena študentskej rady, ktorého má nahradiť.

Článok 7
Práva a povinnosti členov študetnskej rady

 1. Člen študentskej rady má právo
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu študentskej rady,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania študentskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam študentskej rady,
  5. predkladať na rokovanie študentskej rady vlastné námety, prípadne materiály.
 2. Člen študentskej rady je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena študentskej rady.
 3. Študentská rada pri svojej činnosti dbá o zachovanie katolíckej identity školy.

Článok 8
Povinnosti predsedu študentskej rady

 1. Predseda študentskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť študentskej rady a koná v jej mene.
 2. Za predsedu študentskej rady môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezzúhonná.
 3. Predseda študentskej rady na najbližšom zasadaní po ustanovujúcom zasadnutí študentskej rady predloží študentskej rade návrh štatútu študentskej rady na schválenie.
 4. Predseda študentskej rady zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia študentskej rady. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie študentskej rady podpredseda, alebo iný, ním poverený člen študentskej rady.
 5. Predseda študentskej rady zvoláva študentskú radu najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov študentskej rady. Ak tak neurobí, študentskú radu zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda.

Článok 9
Vzťahy študentskej rady k riaditeľovi školy

 1. Predseda študentskej rady informuje riaditeľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

Článok 10
Hospodárenie študentskej rady

 1. Študentská rada nemá vlastný majetok.
 2. Študentská rada zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí študentskej rady dňa 14.2.2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Rajci dňa 14.2.2012

Lukáš Lednický
Predseda študentskej rady

Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!