Dnes je: Pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna, zajtra bude mať meniny Oľga.

Školský poriadok

Školský rok 2013/2014

Schválený riaditeľom školy: Mgr. Ľubomír Vereš

V Rajci dňa: 02. septembra 2013

1. Organizácia vyučovania

Týždenne sa vyučuje 5 dní. Počet vyučovacích hodín je stanovený pre jednotlivé ročníky učebným plánom, časovým  rozvrhom vyučovacích hodín (zvonenia) a rozvrhom hodín jednotlivých tried .

Časový rozvrh vyučovacích hodín:

0. hodina 7.00 – 7.45 hod. 5 minút prestávka
1. hodina 7.50 – 8.35 hod. 10 minút prestávka
2. hodina 8.45 – 9.30 hod. 15 minút prestávka
3. hodina 9.45 – 10.30 hod. 10 minút prestávka
4. hodina 10.40 – 11.25 hod. 10 minút prestávka
5. hodina 11.35 – 12.20 hod. 10 minút prestávka
6. hodina 12.30 – 13.15 hod. 30 minút obedňajšia prestávka
7. hodina 13.45 – 14.30 hod. 5 minút prestávka
8. hodina 14.35 – 15.20 hod. 5 minút prestávka
9. hodina 15.25 – 16.15 hod.

2. Práva a povinnosti žiakov

Práva žiaka

Všetci žiaci a študenti sú Božími deťmi. Počas štúdia majú všetky práva a slobody vyhlásené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zároveň sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy v súlade s učením Katolíckej cirkvi a správať sa podľa toho v škole a na akciách organizovaných školou.

1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, na poskytnutie a sprostredkovanie vedomostí primerane veku a schopnostiam.

2. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.

3. Žiak má právo na omyl.

4. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné správanie zo strany učiteľa, zamestnancov školy a spolužiakov.

5. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

6. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.

7. Žiak má právo na prestávku ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

8. Žiak má právo pohybovať sa po škole voľne a bezpečne v čase vymedzenom školským poriadkom.

9. Žiak má právo učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí.

10. Žiak má právo používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie, o ktoré sa stará a nepoškodzuje ich.

Povinnosti žiaka

1. Žiak je povinný prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín.

2. Žiak odchádza zo školy bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú na popoludňajšom vyučovaní, krúžkoch, v školskom klube, alebo majú osobitné povolenie riaditeľstva školy.

3. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok, chrániť vlastné zdravie a zdravie iných.

4. Ak žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť.

5. Žiak je povinný rešpektovať nariadenia všetkých pracovníkov školy.

6. Žiak je povinný správať sa slušne a zdvorilo ku všetkým ľuďom a spolužiakom, nevyjadrovať sa vulgárne v žiadnom jazyku, dbá na  kultúrne a kultivované vyjadrovanie. Zvlášť je povinný správať sa slušne ku všetkým vyučujúcim, nesmie používať hrubé, hanlivé a vulgárne slová a gestá. Žiak nesmie v komunikácii s vyučujúcim zvyšovať hlas. Porušenie tohto bodu sa považuje za vážne porušenie vnútorného poriadku.

7. Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví pomôcky potrebné pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového či pracovného úboru.

8. Po zvonení pokojne zaujme svoje miesto. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.

9. Po vstupe vyučujúceho do triedy ho žiak pozdraví postavením sa a koná podľa jeho pokynov.

10. Počas vyučovania sedí pokojne, nevyrušuje a nerozptyľuje spolužiakov.

11. Do školy je povinný nosiť pomôcky podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, ani väčšie sumy peňazí, alebo osobné cenné predmety.

12. Žiak je povinný byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne a čisto oblečený a upravený, zakazuje sa nosiť odev s nápismi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku). Žiaci prichádzajú na vyučovanie oblečení v súlade s morálnymi, estetickými a hygienickými požiadavkami. Nie je povolený piercing a tetovanie. Oblečenie, rovnako úprava tváre a nechtov, nemá byť vyzývavé.

13. Ak chce žiak odpovedať alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa zdvihnutím ruky, odpovedá až na vyzvanie učiteľa.

14. Vyvolanému žiakovi nesmú spolužiaci našepkávať, nie je dovolené odpisovať pri písomných prácach.

15. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovaciu hodinu, ospravedlní sa učiteľovi na jej začiatku.

16. Žiaci nesmú prinášať do školy alebo na akcie organizované školou cigarety, alkoholické nápoje, energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, nesmú ich v škole používať, ani na akciách organizovaných školou. Žiaci nesmú v škole hrať hazardné hry.

17. Žiaci nesmú prinášať do školy alebo na školské akcie veci a zvieratá ohrozujúce život, zdravie a bezpečnosť.

18. Žiakom sa prísne zakazuje šikanovanie!

19. Je zakázané telefonovať, prijímať a odosielať SMS alebo MMS správy, využívať internetové pripojenie cez mobilný telefón, fotografovať a nahrávať. Nie je dovolené hrať hry a používať mobilný telefón ako prehrávač hudby. Mobil nie je dovolené počas vyučovania nabíjať. Mobil nemá slúžiť ani ako hodiny a kalkulačka. Počas prestávok je možné ho využívať len v nevyhnutných prípadoch.

20. Prenosný PC je dovolené používať len so súhlasom vyučujúceho, nie je dovolené ho využívať ako herné zariadenie. Rovnako nie je dovolené prehrávanie filmových, obrazových a zvukových záznamov počas hodín a prestávok. Používanie MP3, MP4 a podobných zariadení je počas vyučovania zakázané.

3. Dochádzka žiakov do školy

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je jeho zákonný zástupca povinný ihneď, najneskoršie na ďalší pracovný deň, oznámiť príčinu jeho neprítomnosti osobne alebo telefonicky triednemu učiteľovi.

2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje s odôvodnením jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do žiackej knižky alebo študentského preukazu. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce pracovné dni, nestačí ospravedlnenie zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa lekárske potvrdenie s odôvodnením žiakovej neprítomnosti v škole. V prípade častého ospravedlnenia neprítomnosti žiaka na vyučovaní, má právo triedny učiteľ, resp. riaditeľstvo školy žiadať k ospravedlneniu dochádzky žiaka aj lekárske potvrdenie .

3. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka z vážnych dôvodov na 1 deň, požiada o to vopred písomne triedneho učiteľa. Ak na 2 alebo viac dní, požiada o to vopred písomne riaditeľa školy.

4. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 1 až 3 vyučovacie hodiny, udelí žiakovi triedny učiteľ pokarhanie triednym učiteľom. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 4 až 6 vyučovacích hodín, udelí žiakovi riaditeľ školy pokarhanie riaditeľom školy. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na viacerých vyučovacích hodinách za školský polrok, môže triedny učiteľ navrhnúť zníženú známku zo správania 2. alebo 3. stupňa. Pritom berie do úvahy rešpektovanie školského poriadku a dodržiavanie noriem správania a mravných zásad žiakom. Pedagogická rada rozhodne o navrhovanej známke zo správania.

4. Pokyny pre žiakov

1. Žiaci prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vyučovania, prezúvajú sa pri skrinkách na prízemí školy, kde si odkladajú obuv do skriniek, ktoré sú im určené. Žiaci dostanú na začiatku roka kľúč od skrinky za nenávratný poplatok 1 €, poplatok slúži na nevyhnutnú údržbu a opravy skriniek. V prípade straty alebo poškodenia im za poplatok 3 € bude vydaný nový kľúč. Prezúvajú sa do prezuviek ( športová obuv nie je vhodná na prezúvanie sa), ktoré nenechávajú na podlahe čierne pásy. Vetrovky a kabáty si odkladajú na vešiakoch pred triedami. Po príchode na  záujmové krúžky čakajú pred budovou na vedúcich krúžkov.

2. Žiaci môžu ísť do tried po prvom zvonení o 7:35 hodine. Skôr môžu ísť do tried len tí žiaci, ktorí majú 0. hodinu a to spolu s učiteľom, ktorý túto hodinu vyučuje.

3. Budova školy sa uzatvára 7:50 hod. – začatím prvej vyučovacej hodiny.

4. Vyučovanie sa začína modlitbou a modlitbou sa končí aj posledná vyučovacia hodina.

5. Počas vyučovania a cez prestávky žiak nesmie opustiť budovu školy a školský dvor.

6. K všetkým zamestnancom školy sa žiaci správajú zdvorilo, pri stretnutí ich pozdravia a aj v styku so spolužiakmi dodržiavajú pravidlá slušného správania. Starší žiaci sú vzorom v správaní mladším žiakom.

7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky. Skúšanému žiakovi nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Žiacka knižka musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy za uplynulý týždeň. Učebnice a zošity majú žiaci obalené a podpísané.

8. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine TEV, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na 1 deň.

9. Poškodenie vnútorného zariadenia, areálu, budovy školy, osobných vecí pracovníkov školy alebo žiakov hradia žiaci z vlastných finančných nákladov, alebo ich dajú do pôvodného stavu, ak škodu spôsobili vlastnou nedbalosťou alebo úmyselne.

10. Na vyučovacích hodinách TEV sú žiaci povinní nosiť športové oblečenie a športovú obuv podľa pokynov vyučujúcich, nie je dovolené cvičiť v oblečení, ktoré majú žiaci počas vyučovania. Do telocvične možno vstupovať len v obuvi, ktorá nezanecháva šmuhy na podlahe.

11. Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia, používajú žiaci vlastný ochranný odev a riadia sa pokynmi vyučujúcich.

12. Na zabezpečenie poriadku v triede určuje triedny učiteľ 2 týždenníkov. Týždenníci sú zapísaní v triednej knihe. Zabezpečujú na vyučovanie potrebné pomôcky – kriedu, špongiu a iné, zotierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie triedy otvorením okien, ktoré sa môžu otvárať len cez vyučovacie hodiny, oznamujú neprítomných žiakov na jednotlivých hodinách, dbajú na úpravu triedy, poriadok. Hlásia neprítomnosť učiteľa v triede – v zborovni alebo u vedenia školy. Neprítomnosť hlásia 5 minút po zvonení. Po skončení vyučovania zotrú tabuľu, zastavia vodu, zatvoria okná.

13. Žiaci bez dovolenia učiteľa nevstupujú do zborovne, kabinetov.

14. Všetky požiadavky – rôzne potvrdenia a podobne, vybavujú žiaci cez triednych učiteľov, do kancelárie chodia žiaci len vo výnimočných prípadoch.

15. Pri vstupe pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa. Na konci hodiny či pri odchode z triedy opäť zdravia postavením sa.

16. Pri odchode domov žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice od odpadkov, skontrolujú, či sú zatvorené okná, voda a opustia triedu na pokyn vyučujúceho. Za poriadok v triede zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu. Žiakov odvedie ku skrinkám vyučujúci. Poslední z triedy odchádzajú s vyučujúcim aj týždenníci.

17. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triede, prípadne na chodbe, nevykláňajú sa z okien (tie majú byť zatvorené), nevykrikujú, nesedia na parapetných doskách a nevyhadzujú žiadne predmety z okien. Podľa rozvrhu vyučovacích hodín sa žiaci premiestňujú do príslušnej učebne počas prestávky alebo podľa pokynov učiteľa. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú po chodbe a rešpektujú pokyny prítomného dozoru. Počas voľných hodín sa študenti zdržujú v triede, nenarúšajú priebeh vyučovania v iných triedach. Žiaci a študenti bez dovolenia triedneho učiteľa alebo vyučujúceho nepresúvajú stoly a stoličky v triede a mimo triedy.

18. Na vyučovacích hodinách sedia žiaci na mieste, ktoré im určil triedny učiteľ, resp. vyučujúci daného predmetu.

19. V školskej jedálni žiaci dbajú na kultúru stolovania, nepristupujú k výdaju jedál v kabáte alebo vo vetrovke, rešpektujú pokyny prítomných učiteľov, pracovníkov ŠJ a dozoru. Slušne čakajú v rade, nepredbiehajú sa. Po naobedovaní si zasunú stoličku, odnesú taniere. Do školskej jedálne chodia len žiaci, ktorí sa stravujú.

20. Kaplnka je pre žiakov otvorená v čase školského vyučovania. Je to miesto modlitby, kde sa treba dôstojne správať. Utorok počas 6. vyuč. hodiny je v kaplnke sv. omša. Žiaci, ktorí sa jej nezúčastnia, sa nezdržujú v blízkosti kaplnky a žiadnym spôsobom nerušia priebeh sv. omše.

21. Ak žiak zistí nejakú stratu, nahlási to ihneď triednemu učiteľovi. Nájdené veci odnesie do kancelárie školy.

22. Každý úraz treba ihneď nahlásiť dozor konajúcemu učiteľovi, triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu predmetu, na ktorom došlo k úrazu.

23. Školský klub vyvíja činnosť v určených priestoroch. Využíva aj školské ihriská. Činnosť školského klubu: ráno od 06:30 do 07:30, popoludňajšia činnosť od 11:25 do 16:00 hod.

24. Do odborných učební, tried na vyučovanie jazykov, telocvične a posilňovne vstupujú žiaci len s vyučujúcim.

25. Využívanie posilňovne v čase školského vyučovania je možné len so súhlasom zodpovedného učiteľa TEV, v mimo vyučovacom čase len po dohode s vedením školy.

5. Výchovné opatrenia

1. Komisionálne skúšky

1. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy môže na návrh vyučujúceho konkrétneho predmetu nariadiť komisionálne skúšky z učiva v celom rozsahu alebo z učiva tých tematických celkov, ktoré určí vyučujúci. Aby mohol byť žiak klasifikovaný v riadnom termíne, musí ich vykonať do klasifikačnej porady, ináč je neklasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky určuje riaditeľstvo školy.

2. Ak z niektorého predmetu žiak vymešká 30% a viac hodín v klasifikačnom období, vyučujúci do 2 týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré rozhodne o konaní komisionálnej skúšky. Skúška musí byť vykonaná do termínu klasifikačnej porady, inak je žiak z daného predmetu neklasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky určuje riaditeľstvo školy.

6. Hodnotenie a klasifikácia správania sa žiakov, udeľovanie výchovných opatrení

Všeobecné informácie

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Budeme odlišovať hodnotenie vedomostí a spôsobilostí od hodnotenia správania. Systém hodnotenia správania žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje o hodnotení a klasifikovaní správania žiakov v KSŠ v Rajci. Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č. 2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011.

Zásady pre hodnotenie a klasifikáciu správania sa žiakov, udeľovanie výchovných opatrení

Systémom hodnotenia správania sa žiakov sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci. So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, je umiestnený na viditeľnom mieste v škole a je zverejnený na internetovej stránke školy http://www.katskola.sk. K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutí RZ a to prostredníctvom triednych dôverníkov. Opodstatnené návrhy budú prerokované na pedagogickej rade. Systém hodnotenia bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady.

A/ POCHVALY A INÉ OCENENIA

1. Pochvalu od triedneho učiteľa dostane žiak, ktorý má:

- výbornú dochádzku do školy  (0 vymeškaných hodín za hodnotiace obdobie);
- úspešnú reprezentáciu  školy (na popredných miestach) v okresných a regionálnych súťažiach;
- nezištnú pomoc  spolužiakom;
- príkladné správanie.

2. Pochvalu od riaditeľa školy dostane žiak, ktorý má:

výborný prospech (priemer 1,0 v oboch hodnotiacich obdobiach);
úspešnú reprezentáciu školy (na popredných miestach) v krajských a vyšších súťažiach;
záslužný alebo statočný čin.

3. Pochvalné uznanie na konci školského roka dostane žiak, ak splní všetky nasledovné kritériá:

výborný prospech (priemer do 1,5 v oboch hodnotiacich obdobiach) a vzorné správanie;
úspešná reprezentácia školy v súťažiach (minimálne umiestnenie v okresnom kole);
aktívne zapájanie sa do mimoškolských aktivít organizovaných školou.

4. Titul „Žiak roka“ dostane  žiak, ktorý  splní všetky nasledovné kritériá:

výborný prospech (priemer do 1,0 v oboch hodnotiacich obdobiach) a vzorné správanie;
viacnásobná úspešná  reprezentácia školy;
aktívne sa zapája do mimoškolských aktivít organizovaných školou a robí dobré meno škole;
o žiakovi roka rozhodne pedagogická rada.

5. Mimoriadne ocenenie dostane žiak 9. ročníka alebo maturitného ročníka na konci školského roka za dlhoročnú viacnásobnú a úspešnú reprezentáciu školy vo:

vedomostných, športových, umeleckých súťažiach;
dlhodobo robil dobré meno škole a bol príkladom pre ostatných.

B/ POKARHANIA A ZNÍŽENIE ZNÁMKY ZO SPRÁVANIA

Za nedodržiavanie ŠP môžu byť žiaci, ktorí ho opakovane porušujú, trestaní. Riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade im udeľuje výchovné opatrenia, ktoré navrhuje triedny učiteľ, prípadne iný pedagogický zamestnanec.

Závažné a hrubé porušenia ŠP rieši výchovná komisia menovaná riaditeľom školy. Výchovná komisia sa riadi štatútom, ktorý je prílohou školského poriadku.


Oprávnené negatívne zápisy v klasifikačnom zázname:

úmyselné poškodenie školského majetku;
- ubližovanie spolužiakom, poškodzovanie vecí spolužiakov;
- krádež, vydieranie, klamstvo;
- používanie hrubých, hanlivých a vulgárnych slov a gest;
- zvyšovanie hlasu v komunikácii s vyučujúcim, arogantné, neúctivé, urážlivé správanie sa k učiteľovi;
- nenosenie si pomôcok, úbora na hodinu TSV, DÚ, ŽK ( jeden zápis za tri priestupky);
- vážne narúšanie vyučovania;
- nosenie do školy alebo na akcie organizované školou cigarety, alkoholické nápoje, energetické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky (nesmú ich v škole používať, ani na akciách organizovaných školou) veci a zvieratá ohrozujúce život, zdravie a bezpečnosť, časopisy vplývajúce na mravné zásady;
- fajčenie v areáli školy, požívanie alkohol. nápojov a iných návykových a omamných látok;
- šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia, vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), kyberšikana;
- telefonovanie, prijímanie a odosielanie SMS alebo MMS správy, využívanie internetového pripojenie cez mobilný telefón, fotografovanie a nahrávanie, hranie hier a používanie mobilného telefónu ako prehrávača hudby, používanie prenosného PC počas hodiny bez súhlasu vyučujúceho;
- fotenie a natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu;
- svojvoľné opustenie budovy školy a areálu školy;
- vyhadzovanie vecí z okna;
- nevhodné správanie sa v kaplnke;
- falšovanie podpisov a prepisovanie známok.

Po 5 zápisoch v klasifikačnom zázname si triedny učiteľ predvolá zákonného zástupcu žiaka.

Kritériá na uloženie výchovných opatrení:

1. Napomenutie od triedneho učiteľa dostane žiak za:
- 3-5 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie. Napomenutie sa uvedie do žiackej knižky.

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa dostane žiak za:
- 6-8 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie;
- 1-3 vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny.

3. Pokarhanie od riaditeľa školy  dostane žiak za:
- 9-11 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie;
- 4-6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín;
- ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti: urážanie učiteľa, arogantné správanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, vydieranie, šikanovanie, bitky, fajčenie a požitie zdraviu škodlivých látok v škole, úmyselné ublíženie na zdraví a poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

4. Stupeň 2 dostane žiak za:
- 12-14  zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie;
- 7-12 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín;
- opustenie budovy školy počas vyučovania bez vedomia učiteľa či vedenia školy;
ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti, ale žiak je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť: krádež, opakované:  urážanie učiteľa, arogantné správanie sa, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, vydieranie, šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), bitky, fajčenie a požitie zdraviu  škodlivých látok alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, úmyselné ublíženie na zdraví a  poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov, fotenie a natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu.

5. Stupeň 3 dostane žiak za:
- 15-17 zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie;
- 13 -15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín;
- ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti a žiak nie je prístupný výchovnému pôsobeniu a neusiluje sa svoje chyby napraviť: opakované: urážanie učiteľa, arogantné správanie sa, krádež, vydieranie, šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných urážok, postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia, vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), bitky, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, fajčenie a požitie zdraviu  škodlivých alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, úmyselné ublíženie na zdraví a poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov,  fotenie a natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu.

6. Stupeň 4  dostane žiak za:
- 18 a viac zápisov v klasifikačnom zázname o porušovaní pravidiel správania sa žiaka a o nepripravenosti na vyučovanie;
- viac ako 15 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín;
- ak zápisy v klasifikačnom zázname obsahujú nasledovné skutočnosti, ale žiak nie je prístupný výchovnému pôsobeniu a neusiluje sa svoje chyby napraviť: opakované a zámerné: urážanie učiteľa, arogantné správanie sa, krádež, vydieranie, šikanovanie (výsmech, používanie krutých prezývok, slovných urážok postrkovanie, zastrašovanie, podrážanie, vyhrážanie sa, svojvoľné požičiavanie si predmetov, oblečenia, vymáhanie jedla, predmetov, peňazí, vydieranie, nútenie k vykonávaniu „nezmyselných“ a ponižujúcich príkazov a akejkoľvek nedobrovoľnej činnosti, diskriminácia spolužiaka napr. pri skupinovej práci), bitky, vulgárne vyjadrovanie sa, klamstvo, fajčenie a požitie zdraviu  škodlivých alebo omamných látok v škole alebo na akciách organizovaných školou, úmyselné ublíženie na zdraví a poškodenie školského majetku, prinesenie predmetu do školy ohrozujúceho vlastné zdravie a zdravie spolužiakov, pedagogických zamestnancov,  fotenie a natáčanie videí žiakov a zamestnancov školy bez ich súhlasu, nie je prístupný výchovnému pôsobeniu a neusiluje sa svoje chyby napraviť.

Zápis do klasifikačného záznamu má právo urobiť každý pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa alebo vychovávateľka.

Návrh na posudzovanie správania v štvrťroku:

Ak sa žiak dopúšťa opakovane menej závažných priestupkov, bude mu uložené najskôr niektoré z výchovných opatrení  (napomenutie TU, pokarhanie TU, pokarhanie RŠ).

Ak sa správanie zlepší, žiak sa neklasifikuje na konci klasifikačného obdobia zníženou známkou zo správania, na základe rozhodnutia VK a triedneho učiteľa.

Ak sa žiak dopustí mimoriadne závažného priestupku, výchovné opatrenie má význam v tom, že je uložené bezprostredne po ňom. V takomto prípade však na konci klasifikačného obdobia prichádza do úvahy znížená známka zo správania. Nejde o dva tresty, lebo klasifikácia je zhodnotením správania za celé klasifikačné obdobie.

Podobne postupujeme aj pri posudzovaní dochádzky. Neospravedlnené hodiny sa sčitujú dohromady. Po udelení opatrenia sa nevymazávajú.

Skutočnosť, že žiak bude mať na konci obdobia zníženú známku zo správania, bude rodičom oznámené ihneď po schválení  pedagogickou radou.

C/ OKAMŽITÉ A MIMORIADNE OPATRENIA VO VÝCHOVE

Na základe zák. č. 245/2008 § 58 ods. 3 môže vedenie školy  prijať ochranné opatrenia v prípadoch, keď žiak jednorazovo, resp. opakovane svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie svoje, ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie.

Okamžité opatrenia

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie svoje, ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického.
Vedenie školy v prípade potreby bezodkladne privolá:
- zákonného zástupcu;
- zdravotnú pomoc;
- policajný zbor.


Triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcim spisuje písomný záznam o prijatí opatrenia, ktorý predkladá na rokovanie výchovnej komisii školy. Triedny učiteľ o tom informuje zákonného zástupcu žiaka.

Mimoriadne opatrenie

Ak žiak svojím správaním a agresivitou opakovane ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie a výchovná komisia riešila v jeho prípade prijatie okamžitého opatrenia riaditeľom školy 3-krát,  riaditeľ školy má právo na návrh výchovnej komisie a po prerokovaní a schválení pedagogickou  radou školy použiť mimoriadne opatrenie a nariadiť žiakovi účasť na sedeniach s kvalifikovaným zamestnancom školy bez súhlasu zákonného zástupcu žiaka.

7. Vylúčenie zo školy (pre študentov GAŠ)

1. Podmienečné vylúčenie zo školy
- za krádež
- prinesenie a používanie alkoholu, drog
- za podvod – s vážnymi hmotnými alebo morálnymi následkami
2. Vylúčenie zo školy
- za hrubé porušovanie vnútorného poriadku školy
- za šikanovanie – vedomé ohrozenie zdravia i života

8. Ostatné ustanovenia

1. Pri oneskorenom príchode žiakov na vyučovanie postupovať takto: 3 neskoré príchody do 15 minút, ak neskorý príchod bol úmyselný, považovať za neospravedlnenú hodinu.
2. Každý učiteľ hodnotí správanie žiakov priebežne.
3. Priestupky žiakov vyučujúci zapíše do poznámok v klasifikačnom hárku, rovnako každý priestupok zapíše aj do žiackej knižky alebo študentského preukazu. V prípade, že žiak nemá ŽK, túto skutočnosť vyučujúci uvedie pri zápise v klasifikačnom zázname. Každý záznam vyučujúci podpíše čitateľne.

Príloha č. 1: Štatút výchovnej komisie

Štatút výchovnej komisie

Výchovná komisia (VK) je poradný orgán, ktorého cieľom je spolupracovať a pomáhať vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a rodičom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Jej úlohou je posudzovať a riešiť priestupky žiakov proti vnútornému poriadku školy a zároveň aktivizovať žiakov na odstránenie a zmenu svojho nežiaduceho správania. Žiakom dáva možnosť predísť uloženiu negatívnych výchovných opatrení ešte pred klasifikáciou.

Výchovná komisia rieši také skutočnosti, ktoré presahujú možnosti riešenia triednym učiteľom, napr.:
- závažné priestupky žiakov voči školskému poriadku;
- nedbalú školskú dochádzka;
- problémové správanie;
- výrazné zhoršenie prospechu;
- výchovné podnety od pedagógov a rodičov;
- prestup žiakov iných škôl.

Členovia VK:
- zástupca vedenia školy;
- výchovný poradca;
- špeciálny pedagóg;
- katechéta;
- kňaz.

Podľa potreby si predseda VK na zasadnutie prizve triedneho učiteľa, žiaka, zákonného zástupcu žiaka, iných pedagogických zamestnancov školy, školského koordinátora prevencie šikanovania a drogovej prevencie, odborníka z centra PPSP.

Výchovná komisia zasadá na požiadanie vedenia školy, triedneho učiteľa alebo iného člena pedagogického kolektívu, príp. rodiča podľa potreby, najmenej však štyrikrát v školskom roku spravidla mesiac pred klasifikačnou poradou.

Zápisy zo zasadnutia VK budú obsahovať:
- údaje o žiakovi (meno a priezvisko, trieda, meno a priezvisko zákonného zástupcu);
- výchovno-vzdelávacie problémy – konkretizovať, o aký problém ide, kedy sa vyskytol, frekvencia, intenzita;
- postupy triedneho učiteľa pri doterajšom riešení problémov a jeho výsledky (mal by predchádzať pohovor so žiakom a rodičom, predložiť zápis z pohovoru prípadne doklad o predvolaní zákonného zástupcu);
- návrhy na riešenie daného problému.

Pri zasadnutí VK, na ktorom bude prítomný zákonný zástupca žiaka, bude zákonný zástupca oboznámený s uvedenými skutočnosťami ako aj s možnými následkami vyplývajúcimi z nedodržania stanovených požiadaviek na zmenu správania žiaka – výchovné opatrenia, oznámenie na odbor soc. vecí atď. V spolupráci s rodičom potom VK prerokuje konkrétne možnosti na riešenie problému, stanoví úlohy, termín a spôsob kontroly výsledkov. V závere zasadnutia sa rodič vyjadrí a písomne potvrdí svoj súhlas či nesúhlas s dohodnutými požiadavkami.

Zo zasadnutia VK sa vyhotovia tri zápisy, ktoré podpíšu členovia VK a zákonný zástupca žiaka. Zápisy sú určené pre: dokumentáciu VK;
zákonného zástupcu žiaka;
triedneho učiteľa,

Na klasifikačnej porade triedny učiteľ oboznámi pedagogickú radu s výsledkami riešenia daného problému a navrhne výchovné opatrenie. Kladné výchovné opatrenie môže byť pre žiaka silnou motiváciou. download vo formámte PDF. pdf icon
Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!