Dnes je: Pondelok 27. mája 2024, meniny má Iveta, zajtra bude mať meniny Viliam.

Členovia:

Ing. Peter Pekarapekarapeter@gmail.com
Predseda rady školy

Ing. Peter Hluzákrajec@fara.sk
Ing. Karol Huljakhuljak@gmail.com
Ing. Andrea Kubačákováada.kub@centrum.cz
Ing. Emil Zafkaezafka@gmail.com
Alžbeta Kostolnákostolna95@szm.sk
Anna Zadňanováanna.zadnanova@gmail.com
Andrea Zackováandrea.zackova@zoznam.sk
Mgr. Ing. Mária Betinskámaria.betinska@katskola.sk
PaedDr. Marta Stehlíkovástehlikova.marta@gmail.com
PaedDr. Ján Mihalecjan.mihalec@katskola.sk

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Katolíckej spojenej škole v Rajci, Nám. A. Škrábika v Rajci č. 5, podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Sídlo rady školy je zhodné zo sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Článok 3
Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

 2. Rada školy
  1. uskutočňuje výberové konania na vymenovanie riaditeľa školy
  2. navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
  4. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) a § 5 ods. 7 ktorý znie: Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie:
   1. návrhy na počty prijímaných žiakov,
   2. návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
   3. návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
   4. návrh rozpočtu,
   5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
   6. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e),
   7. správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,,
   8. koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
   9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

 3. Rada školy na výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
  1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
  2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,
  3. predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania; ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, rada školy predloží návrh nového kandidáta po druhom výberovom konaní.
 4. Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

Článok 4
Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.

 2. Členmi rady školy sú:
  • 3 zvolení zástupcovia rodičov
  • 3 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca  nepedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy
  • 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy

Článok 5
Spôsob voľby členov rady školy

 1. Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogický zamestnanci školy alebo školského zariadenia, nepedagogický zamestnanci školy alebo školského zariadenia, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia a žiaci strednej školy; voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykoná príslušná študentská rada; ak študentská rada nieje ustanovená voľbu zástupcu žiakov strednej školy vykonajú žiaci strednej školy v priamych voľbách.
 2. Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
 3. Členovia rady školy sú volený na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 4. Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy.
 5. Členstvo v rade zaniká
  1. uplynutím funkčné obdobia,
  2. písomným vzdaním členstva,
  3. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,
  4. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
  5. ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
  6. odvolaním člena rady školy, ktorého deleguje zriaďovateľ,
  7. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
  8. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
  9. ak sa tri krát po sebe nezúčastní stretnutia bez ospravedlnenia

Článok 6
Pravidlá rokovania rady školy

 1. Na čele rady školy je predseda, ktorého volí rada školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy. Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca žiakov.
 2. Podpredseda rady školy zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a na základe jeho poverenia. Podpredsedu volí rada školy nadpolovičnou väčšinou hlasou všetkých členov školy.
 3. Rada školy odvolá predsedu rady školy, ak
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada,
  3. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  4. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom školy.
 4. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 5. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 6. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne. Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak
 7. Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo zániku členstva člena rady školy , ktorého má nahradiť.

Článok 7
Práva a povinnosti členov rady školy

 1. Člen rady školy má právo
  1. voliť a byť volený,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály
 2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena rady školy. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.
 3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne žiakov školy.
 4. Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiadúcim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.
 5. Rada školy pri svojej činnosti dbá o zachovanie katolíckej identity školy.
 6. Členovia rady školy sú povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 8
Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy, môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom rady školy, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy na najbližšom zasadaní po ustanovujúcom zasadaní rady školy predloží rade školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutie rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.
 5. Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o tom požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak to neurobí, radu školy zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 6. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu s termíne určenom radou školy, najneskôr do 1. novembra.
 7. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonaných v školskom roku radou školy,
  2. zmeny a nové zloženia rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  3. ďalšie údaje určené radou školy.
 8. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Článok 9
Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to s pravidla v písomnej forme.

Článok 10
Hospodárenie rady školy

 1. Rada školy nemá vlastný majetok.
 2. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 29.11.2011 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Rajci dňa 29.11.2011

Ing. Peter Pekara
Predseda rady školy

Dodatok č. 1 k štatútu rady školy zo 4. 12. 2013

Článok 4 bod 2 znie:
 1. Členmi rady školy sú:
  • 3 zvolený zástupcovia rodičov
  • 2 zvolený zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca z nepedagogických zamestnancov školy
  • 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy
  • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy
Dodatok č. 1 bol schválený v zmysle zákona 596/2003 v znení neskorších predpisov uznesením rady školy dňa 4.12. 2013.

Ing. Peter Pekara
Predseda rady školyKontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!