Dnes je: Nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mať meniny Ján.Školský vzdelávací program GAŠ 2013/2014

Vzdelávacia oblasť PK Predmet/Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Spolu
Jazyk a komunikácia A Slovenský jazyk a literatúra - SJL 4+1 4+1 5 5 3+1 3+1 3 3+1 30+5


Anglický jazyk - ANJ 3 3 3 3 4 4 4 4+1 28+2


Nemecký jazyk - NEJ 1+2 1+2 1+2 1+2 2+1 2+1 2+1 2+2 12+13
Človek a príroda B Fyzika - FYZ 1 1 2 1 2 2+1 1 0 10+1


Chémia - CHE 0.5 0,5+0,5 1 2 2 2 1 0 9+0,5


Biológia - BIO 1+1 1.5 1+1 1+0,5 2 3 1 0 10,5+2,5
Matematika a práca
Matematika - MAT 4 3,5+0,5 4 4 4 3 3 1+1 26,5+1,5
s informáciami
Informatika - INF 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0 5
Človek a svet práce
Technika - THD 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Človek a spoločnosť C Dejepis - DEJ 1 1+1 1+1 2 2 2 2 0 11+2


Geografia - GEO 1+1 1 1 1+1 1+1 2 1 0 8+3


Občianska výchova - OBV 1 1 0,5+0,5 0.5 0 0 2 1 6+0,5
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo - KNB 1+1 1+1 0,5+1,5 0,5+1,5 1+1 1+1 0+2 0+2 5+11


Psychosociálny tréning - PYE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Umenie a kultúra D Výtvarná výchova - VYV 1 1 0 0 0 0 0 0 2


Hudobná výchova - HUV 1 1 0 0 0 0 0 0 2


Výchova umením - VUM 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1


Umenie a kultúra - UKL 0 0 0 0 1 1 1 1 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova - TSV 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Povinná časť spolu


23 24 24 24 27 28 24 15 189
Voliteľné hodiny


6 6 6 6 4 4 7 ** 15* 54
Spolu


29 30 30 30 31 32 31 30 243

* V Oktáve majú študenti možnosť zvoliť si predmety v rozsahu 8 hodín z 15.
** V Septime majú študenti možnosť zvoliť si predmety v rozsahu 4 hodiny zo 7.


A Vedúci PK:MVDr. Kotríková Zuzana
členovia: Mgr. Macková Mária, Ing. Hulínová Anna, Mgr. Svrčková Veronika, Mgr. Joneková Andrea, Mgr. Kelemenová Mária, PhDr. Matejková Anna, Mgr. Uričová Miriama


B Vedúci PK:PaedDr. Hoskovcová Ľubica
členovia:Mgr. Gabčo René, Mgr. Čerňanská Elena, Mgr. Hoskovec Michal, Ing. Babulová Ivana, Ing. Lajčák Juraj, MVDr. Kotríková Zuzana, Mgr. Pekárová Marcela


CVedúci PK:PhDr. Matejková Anna
členovia:Mgr. Hoskovec Michal, Mgr. Kačic Martin, Mgr. Ing. Betinská Mária, Mgr. Vereš Ľubomír, Mgr. Pekárová Marcela


DVedúci PK:Mgr. Kelemenová Mária
členovia:Mgr. Baďura Vladimír, Mgr. Macková Mária, Mgr. Hoskovec Michal, Mgr. Smiešková Darina

Hodnotenie za PK – Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty (GAŠ)

Predmety budú hodnotené ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov prostredníctvom písomky alebo didaktického testu na konci tematického celku. Zručnosti pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu žiaka. Samostatná práca žiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebežne verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so žiakmi.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa platného Metodického pokynu na hodnotenie žiakov. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:

Metódy hodnotenia – ústne a písomne

Klasifikačná tabuľka

Klasifikačný stupeň: počet %:
1. - 100 – 90
2. - 89 – 75
3. - 74 – 50
4. - 49 – 25
5. - 24 – 0

Hodnotenie - vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA

Výborný – žiak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne procesy i svoje premeny.
Chválitebný – žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.
Dobrý – žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k tvorbe, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, komunikuje nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy.
Dostatočný – žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje prebiehajúce procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových oblastiach.
Nedostatočný – v predmete umenie a kultúra sa neodporúča používať (pretože každý žiak má z rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov).

Dôraz pri hodnotení sa kladie na aktívne prežívanie súvislostí, pestovanie komunikácie a schopnosti sebavyjadrenia cez médium umení, čo sa prejaví v konkrétnych výsledkoch – artefaktoch, projektoch... Dôležitá je vlastná aktivita žiakov.

Hodnotenie - vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v cudzích jazykoch je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. Žiaci budú klasifikovaní podľa aktuálneho klasifikačného poriadku klasifikačnými stupňami 1 – 5, ktoré budú doplnené verbálnym hodnotením výkonu. Pri ústnom hodnotení a klasifikácii žiakov sa vyučujúci riadia Metodickým pokynom č. 8/2009 zo 14. mája 2009, článok 7.

Pri hodnotení písomných prác v slovenskom jazyku sa používa bodovací systém:

100 - 90 = výborný
89 - 75 = chválitebný
74 - 55 = dobrý
54 - 30 = dostatočný
29 - 0 = nedostatočný

Pri hodnotení písomných prác v cudzom jazyku sa používa bodovací systém:

100 - 90 = výborný
89 - 77 = chválitebný
76 - 55 = dobrý
54 - 30 = dostatočný
29 - 0 = nedostatočný
Počas hodnotiaceho obdobia budú žiaci hodnotení aj inými formami:

- ústne a písomné skúšanie (vyjadrovacie schopnosti)
- priebežné malé neštandardizované testy – päťminútovky na overenie zvládnutia slovnej zásoby a gramatiky
- písomné práce – veľký gramatický test po každej lekcii
- aktivita na hodine
- vypracovanie projektu
- mimoškolská aktivita – olympiáda v cudzích jazykoch, recitačné a autorské súťaže
- písomné slohové práce
- referáty, prezentácie

Pri hodnotení písomných maturitných prác sa vyučujúci riadia aktuálnymi pokynmi NÚCEMu.
Pri hodnotení ústnych odpovedí na maturitnej skúške sa predmetová maturitná komisia riadi Vyhláškou MŠ SR č. 318.

Vnútorné kritéria hodnotenia výsledkov žiakov v matematike, biológii, chémii a fyzike

Hodnotenie sa pridržiava Metodického pokynu č. 22/2011 platného od 1.mája 2011. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou.
Predmet kontroly a hodnotenia: dosiahnuté vedomosti, zručnosti a osvojené základné poznatky stanovené výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.
Metódy a formy kontroly: kontrola verbálnych, písomných a grafických prejavov žiaka
Nástroje: kontrolné práce, testy, krátke previerky, praktické cvičenia, ústna odpoveď, projekty, aktivita žiaka
Intervaly: kontrolné práce, testy, krátke overovacie pisomky – priebežne, po prebratí tematických celkov, praktické cvičenia – priebežne, ústna odpoveď – minimálne 2-krát za polrok – priebežne, aktivita žiaka – priebežne, projekt – podľa stanoveného termínu
Kritériá, ukazovatele hodnotenia: úroveň verbálnych prejavov žiaka, úroveň písomných prejavov žiaka, úroveň grafických prejavov žiaka.

100 % - 90 % - 1 (výborný)
89% - 75% - 2 (chválitebný)
74% - 50% - 3 (dobrý)
49% - 25% - 4 (dostatočný)
24% - 0% - 5 (nedostatočný)

Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.

Výsledná známka za klasifikačné obdobie je vyjadrením celkovej úspešnosti žiaka počas klasifikačného obdobia, nie aritmetický priemer známok.

Pri celkovom hodnotení za hodnotiace obdobie má každá známka inú váhu: najvyššiu váhu majú - kontrolné práce (po prebratí tematického celku)
strednú váhu – krátke testy, písomky, ústne odpovede, projekty
najnižšiu váhu majú – praktické cvičenia, aktivita žiaka na hodine, referát, jednoduchý pokus

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!