Dnes je: Nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mať meniny Ján.

Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci

Centrum voľného času (CVČ) pri Katolíckej spojenej škole v Rajci je mimoškolským výchovným zariadením pre všetkých žiakov školy, kde môžu užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne využitie voľného času mimo vyučovania, formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl detí a mládeže, rozvíjať talent, schopnosti a zručnosti. Významným zameraním CVČ je aj formovanie návyku zdravého spôsobu života v oblastiach telesnej kultúry, medziľudských vzťahov, citovej výchovy a vzťahu k svetu techniky a jej racionálneho využívania. Výchovno-vzdelávací proces CVČ sa riadi podľa schváleného školského výchovného programu.


Hlavné ciele výchovy a vzdelávania CVČ:

Formy činnosti CVČ sú orientované do troch oblastí práce s deťmi:

  1. Pravidelná činnosť = realizovaná formou pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a v školskom stredisku.
  2. Príležitostná činnosť = uskutočňovaná vo forme organizovania jednorazových podujatí.
  3. Prázdninová činnosť = praktizovaná formou denných táborov.

V školskom roku 2013/2014 bude prebiehať pravidelná činnosť CVČ
podľa nasledujúceho týždenného rozvrhu hodín:

Deň Čas (od – do) Miesto konania
Pondelok 11:30 – 13:30 PC učebňa I. stupeň
13:30 – 15:30 PC učebňa
15:30 – 16:15 Telocvična
Utorok 11:30 – 12:30 PC učebňa I. stupeň
12:30 – 13:30 Administratíva
13:30 – 16:15 PC učebňa
Streda 11:30 – 13:30 Posilňovňa
13:30 – 16:15 Telocvičňa
Štvrtok 11:30 – 13:30 PC učebňa
13:30 – 16:15 Posilňovňa
Piatok 11:30 – 13:30 PC učebňa I. stupeň
13:30 – 15:00 Posilňovňa
15:00 – 16:15 PC učebňa


Rozvrh hodín pravidelnej činnosti CVČ pri KSŠ v Rajci platný od MARCA 2014
(Školský rok 2013/2014)

Deň Čas (od – do) Miesto konania
Pondelok 12:30 - 16:15 PC učebňa, Telocvičňa
Utorok 12:30 – 16:15 PC učebňa
Streda 12:30 – 16:15 Telocvičňa
Štvrtok 12:30 – 16:15 Posilňovňa
Piatok 12:30 – 16:15 Posilňovňa


Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy. Účasť žiakov v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša i psychické osvieženie, radosť a má teda aj rekreačný účinok. Činnosti organizované CVČ sú na báze dobrovoľnosti, pričom sa prihliada na dodržiavanie zásad katolíckej viery. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od športových útvarov cez jazykové, počítače, umenie a architektúra, folklór, biblický záujmový útvar, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Práca v záujmových útvaroch začína v októbri a končí sa v júni.
Celkový počet hodín činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch za školský rok je 60.

Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!