Dnes je: Nedeľa 23. júna 2024, meniny má Sidónia, zajtra bude mať meniny Ján.

Z HISTÓRIE NAŠEJ ŠKOLY – JEJ ZAČIATKY

„ Pane, Ty si nás stvoril na svoj obraz. Stvoriteľskou láskou si nás obohatil darmi rozumu, poznania a vôle – obetovať sa. Ty si povýšil umučenie na kríži na vrchol dokonalej obety. Daj, nech svojím rozumom poznávame, že bez Tvojej lásky by sme neboli ničím. Otvor nám srdce pre duchovné hodnoty, aby sme boli schopní ich vnímať, prijímať a posilnení Duchom Svätým odovzdávať ďalej ako kresťanskú službu výchove ku Kristovej láske.“

ZROD Základnej cirkevnej školy sv. J. Vianneyho

Šk. r. 1992/93 bol prvým rokom existencie ZCŠ sv. J. Vianneyho v Rajci. Myšlienka cirkevnej školy vznikla na základe požiadavky rodičov v dvoch ZŠ v Rajci – ZŠ Kostolná ul. a ZŠ Lipová ul..
Rímsko-katolícky farský úrad predložil písomnú žiadosť 10. 10. 1991 na Ministerstvo školstva, mládeže a športu o zriadenie ZCŠ. List MŠMŠ zo dňa 31. 10. 1991 pod č. 8440/1991–26 oznámil, že MŠMŠ vzalo na vedomie túto žiadosť. Zriaďovateľom ZCŠ bol Biskupský úrad v Nitre. Išlo o plneorganizovanú ZCŠ so všetkými triedami roč. 1. – 8. s počtom prihlásených žiakov 661 a počtom tried 23.
Mestské zastupiteľstvo v Rajci podporilo túto žiadosť a zaoberalo sa otázkou zriadenia ZCŠ dňa 23. 1. 1992 na MsÚ v Rajci a na rokovní v Katolíckom dome v Žiline dňa 12. 2. 1992.
Rady Združenia rodičov školy na ZŠ Kostolná a ZŠ Lipová zvolali míting rodičov o problematike základného školstva v Rajci dňa 18. 2. 1992 v klube Korasanu v Rajci.
Územná školská rada v Žiline za účasti 22 členov vyjadrila súhlas so zriadením ZCŠ na zasadnutí dňa 25. 2. 1992.
S návrhom zriadiť ZCŠ v Rajci okrem štátnej ZŠ vyjadril súhlas v mene školskej správy v Žiline jej vtedajší riaditeľ Ing. Ľ. Slávik.
Definitívnu podobu dostala ZCŠ v Rajci na rokovaní u ministra školstva J. Pišúta dňa 6. 5. 1992 v Bratislave za účasti predstaviteľov MŠMŠ a ďalších dôležitých účastníkov z Rajca, ktorí prijali rozhodnutie:

MŠMŠ dňa 27. 4. 1992 pod č. 9420/1992–21 vydalo rozhodnutie, ktorým zaraďuje ZCŠ v Rajci od 1. 9. 1992 do siete ZŠ v SR. V zdôvodnení sa uvádza, že BÚ v Nitre pripravil zriadenie ZCŠ a požiadal MŠMŠ o jej zaradenie so siete ZŠ dňa 1. 3. 1992.
Listinu o zriadení ZCŠ sv. J. Vianneyho v Rajci vydal BÚ v Nitre 13. 5. 1992 pod č. 525/92 a podpísal ju Mons. F. Rábek vtedajší pomocný biskup a generálny vikár. BÚ v Nitre vydal menovací dekrét: za riaditeľa školy bol menovaný Mgr. J. Ničík a učiteľský zbor bol zostavený na základe konkurzu.
Počas letných prázdnin sa vykonali na budove školy na Kostolnej ul. nevyhnutné rekonštrukčné práce a zároveň účinne pomohli členovia mestského zastupiteľstva, rodičia žiakov, učitelia novovzniknutej školy a správni zamstnanci. Treba poďakovať za veľmi obetavú prácu vtedajšiemu správcovi farnosti vdp. dekanovi M. Keblúškovi, ktorý stál pri zrode ZCŠ a ďalej veľmi dobre organizoval práce na rekonštrukcii budovy školy.

ZROD Gymnázia A. Škrábika

Osemročné Gymnázium A. Škrábika vzniklo rozhodnutím MŠV SR zo dňa 23. 2. 1994 pod. č. 5514/94/212. Zriaďovateľom bol BÚ v Nitre, ktorý vydal zriaďovaciu listinu o vytvorení osemročného cirkevného Gymnázia Andreja Škrábika v Rajci zo dňa 27. 1. 1995. Za riaditeľa školy bol menovaný Mgr. Ján Ničík.
Nová stredná škola vznikla otvorením jednej triedy prímy /34 žiakov/ od 1. 9. 1995. Počiatočné zameranie gymnázia bolo na matematiku a fyziku. Umiestnenie gymnáziálnej triedy bolo v budove roč. 5. – 8. ZCŠ a spravovala ju Školská správa II. v Banskej Bystrici.
Prednosťou osemročného gymnázia bolo skvalitnenie úrovne vychovnej a vzdelávacej práce v strednej škole, pretože osemročné gymnáziá boli v tom období novou formou štúdia smerujúcou ku kontinuálnej príprave žiakov na vysokú školu.

Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!