Dnes je: Pondelok 27. mája 2024, meniny má Iveta, zajtra bude mať meniny Viliam.

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA NÁM. A. ŠKRÁBIKA č. 5, RAJEC

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE V RAJCI

VÝCHOVNÝ PROGRAM

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

1. Charakteristika centra voľného času

Centrum voľného času (CVČ) pri Katolíckej spojenej škole v Rajci je mimoškolským výchovným zariadením pre všetkých žiakov školy, kde môžu užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne využitie voľného času mimo vyučovania, formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl detí a mládeže, rozvíjať talent, schopnosti a zručnosti. Významným zameraním CVČ je aj formovanie návyku zdravého spôsobu života v oblastiach telesnej kultúry, medziľudských vzťahov, citovej výchovy a vzťahu k svetu techniky a jej racionálneho využívania.
V priestoroch Katolíckej spojenej školy sú žiakom k dispozícii dve počítačové učebne, telocvičňa, posilňovňa, dve multimediálne učebne a ďalšie miestnosti, v ktorých záujmová činnosť prebieha.
Škola poskytuje svojim žiakom množstvo zaujímavých aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času. CVČ je vytvorené s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku mimoškolskej činnosti.

2. Ciele výchovy a vzdelávania centra voľného času

Medzi hlavné ciele výchovy a vzdelávania nášho CVČ je:
Charakteristika výchovného programu

Výchovný program CVČ pri KSŠ v Rajci sa riadi podľa schváleného školského zákona. Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy. Účasť žiakov v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša i psychické osvieženie, radosť a má teda aj rekreačný účinok. Činnosti organizované CVČ sú na báze dobrovoľnosti, pričom sa prihliada na dodržiavanie zásad katolíckej viery. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od športových útvarov cez jazykové, počítače, umenie a architektúra, folklór, biblický záujmový útvar, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Práca v záujmových útvaroch začína v októbri a končí sa v júni. Celkový počet hodín činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch za školský rok je 60.
Prioritnými cieľmi našej činnosti je umožniť každému dieťaťu zaradenému v CVČ rozvíjať svoju osobnosť, záujmy, talent a potreby.

3. Kľúčové kompetencie žiaka centra voľného času

Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotného vzdelávania. Učí ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu ako aj iným kultúram a národom.
Kľúčové kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Žiak si ich rozvíja účasťou na záujmovej a oddychovej činnosti. Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu žiaka v centre voľného času.
Žiak CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v centre voľného času.

Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu Pracovné kompetencie Komunikačné schopnosti Kultúrne kompetencie Občianske kompetencie Sociálne kompetencie

4. Formy výchovy a vzdelávania

Dochádzka žiaka v CVČ je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávacia, záujmová a oddychová činnosť sa realizuje pravidelnými, príležitostnými a prázdninovými činnosťami.
Pravidelná činnosť sa realizuje formou pravidelnej aktivity v záujmových útvaroch a v centre voľného času. Príležitostná činnosť je uskutočňovaná vo forme organizovania jednorazových podujatí a prázdninovú činnosť praktizujeme dennými tábormi.
Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v centre voľného času je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia, záujmová alebo oddychová aktivita v záujmovom útvare, športovom útvare alebo v CVČ.

5. Tematické oblasti výchovy a vzdelávania

Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase detí sa realizuje v týchto výchovných oblastiach: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, telesná a športová (turistická), esteticko-kultúrna, prírodovedno-environmentálna.
Tematické oblasti zároveň v sebe obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu.
Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých výchovných oblastí v záujmových útvaroch a v športových útvaroch.

Vzdelávacia oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: Spoločensko-vedná oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: Pracovno­-technická oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: Telesná a športová oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: Esteticko-kultúrna oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti: Prírodovedno-environmentálna oblasť
Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

6. Výchovné štandardy centra voľného času

Výchovné štandardy nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov. Určujú súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú žiaci získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na obsahové a výkonové štandardy.
Obsahové štandardy určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.
Výkonové štandardy stanovujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci pobytu v centre voľného času alebo po absolvovaní činnosti v záujmovom útvare.

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
práca s informačnými zdrojmi, sebavzdelávanie- byť otvorený k získavaniu nových poznatkov a informácií

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
- spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v záujmovom útvare
- dodržiavanie školského poriadku CVČ
- spolurozhodovať o živote v skupine
- prejavy úcty k ostatným ľuďom, tolerancia- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
- práva dieťaťa, ľudské práva, moje práva, tvoje práva- rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd
- spolužitie bez násilia- rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
- správanie, ktoré predchádza konfliktu- samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v záujmovom útvare

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
- sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, budúcnosť- samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
- splnenie úlohy, presnosť a čistota práce- prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu
- spolupráca, vytváranie kladného vzťahu k ostatným- byť otvorený spolupracovať so skupinou
- práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, manipulačné zručnosti- ovládať jednoduché manuálne a technické zručnosti

Telesná a športová oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
- cvičenie v telocvični, v posilňovni, turistika, stolný tenis, kolektívne loptové hry, vychádzky, súťaže, turnaje, športové popoludnie- relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
- rozvíjať svoj športový talent a schopnosti
- čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie- pomenovať škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog
- otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny- vyjadriť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Esteticko-kultúrna oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
- hudba, výtvarné umenie, tanec, literatúra, dramatika- prejavovať pozitívny vzťah k umeniu
- netradičné výtvarné techniky, hudobné a umelecké činnosti- rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti
- nácvik kultúrneho vystúpenia, vlastná umelecká tvorba- byť otvorený k tvorivej činnosti
- výzdoba priestorov, netradičné ozdoby- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
- audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie, kreslenie- byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandardVýkonový štandard
- pozorovanie prírody, fauny a flóry
- pozorovanie zmien v prírode, turistika
- pomenovať základné princípy ochrany životného prostredia, prechádzky prírodou
- starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadových materiálov- uplatňovať zručnosti v jednoduchých činnostiach pri tvorbe a ochrane životného prostredia
- práca s prírodnými materiálmi, jednoduché pokusy- byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu nových poznatkov

7. Výchovný plán záujmovej činnosti centra voľného času

Výchovný plán je vypracovaný pre všetky záujmové útvary na školský rok. Obsahuje počet hodín činnosti jednotlivých záujmových a športových útvarov v školskom roku.

Pre školský rok 2013/2014 sa výchovný plán týka týchto tematických oblastí výchovy:
Záujmový útvar Tematická oblasť výchovy Počet hodín
Astronomický Vzdelávacia 60
Fitnes Telesná a športová 60
Florbalový Telesná a športová 60
Folklórny Esteticko-kultúrna 60
Chvíľka s rozprávkami Spoločensko-vedná 60
Literárno-dramatický Spoločensko-vedná 60
Počítačový Vzdelávacia 60
Počítačový (1 - 4. ročník) Vzdelávacia 60
Stolnotenisový Telesná a športová 60
Taliančina Spoločensko-vedná 60
Tenisový Telesná a športová 60
Triatlonový Telesná a športová 60
Turistický Telesná a športová 60
Tvorivý ateliérik Esteticko-kultúrna 60
Volejbalový Telesná a športová 60

8. Pravidelná činnosť centra voľného času

Centrum voľného času má jedného pedagogického pracovníka, ktorý v školskom roku 2013/2014 zabezpečuje pravidelnú týždennú činnosť podľa nasledujúceho týždenného rozvrhu:

Deň Čas (od – do) Miesto konania
Pondelok 11:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 16:15
PC učebňa I. stupeň
PC učebňa
Telocvičňa
Utorok 11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:15
PC učebňa I. stupeň
Administratíva
PC učebňa
Streda 11:30 – 13:30
13:30 – 16:15
Posilňovňa
Telocvičňa
Štvrtok 11:30 – 13:30
13:30 – 16:15
PC učebňa
Posilňovňa
Piatok 11:30 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 – 16:15
PC učebňa I. stupeň
Posilňovňa
PC učebňa

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove sa zabezpečuje základným poučením detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v centre voľného času.
Vedúci záujmového útvaru zodpovedá za dodržiavanie všeobecných pokynov pre záujmovú činnosť. Počas trvania záujmovej činnosti zodpovedá za bezpečnosť pri práci a za poriadok, nenecháva žiakov v učebni (resp. v telocvični, v posilňovni) bez dozoru a nepúšťa ich mimo priestorov, v ktorých sa majú zdržiavať. Pracovník, ktorý vykonáva záujmovú činnosť dbá na to, aby žiaci nenosili na záujmovú činnosť predmety, ktorými by si mohli spôsobiť zranenie. Každý vedúci záujmového útvaru je povinný pri úraze, ktorý sa stane počas záujmovej činnosti podať prvú pomoc, ak to situácia vyžaduje privolať lekársku pomoc a oboznámiť rodičov.Vypracoval: Ing. Juraj Jasenovec

pdf icon
Výchovný program na stiahnutie


Kontakty | Vedenie | Mapa stránok
Katolícka spojená škola | Copyright © 2014
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!